A Petrás Incze János Díj 2016. évi kitüntetettje Lászlófy Pál István.

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány 2014-ben hozta létre a Petrás Incze János Díjat azzal a céllal, hogy egyrészt tisztelegjen a csángó minorita pap szerzetes és néprajzkutató életműve
előtt, másrészt évente egy alkalommal elismerje ezzel egy kiemelkedő személyiség munkásságát, melyet az alapítvány célkitűzése, a moldvai csángóság megmaradásának érdekében fejtett ki.

A Petrás Incze János Díj ez évi kitüntetettje
Lászlófy Pál István

 A díjat és a vele járó Petrás Mária kerá- miát, valamint a pénzjutalmat ebben az évben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tiszteletbeli elnöke kapta. A kitüntetést az AMMOA elnöke dr. Legeza László adta át, a laudációt, mely- ből most idézünk, Siklódi Burus Botond, az RMPSZ elnöke mondta.
„Lászlófy Pál István középiskolai tanár, szakfelügyelő, főtanfelügyelő, gimnáziumi igazgató, a Romániai Ma- gyar Pedagógusok Szövetsége alapító és örökös tiszteletbeli elnöke a Brassó megyei Alsórákoson született, Baróton nevelkedett. Átélte a háború borzalmait, a kilakoltatást, az államosítást. Szüleit kulákok közé sorolták, így középiskolai tanulmányait nehezen kezdte.
Elsősorban, mindig és mindenkor, ta- nár volt, függetlenül a viselt tisztségtől. Jó tanár, gondos osztályfőnök, tisztes- séges ember, aki személyes példaadással nemzedékeket nevelt a különféle tudo- mányok, művészetek és a kultúra szere- tetére…RMPSZ elnöksége idején, köz-

vetlenül az ezredforduló után felügyelete alatt indult a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program … szakmai és embe- ri tapasztalataira építve 2012-től ismét e program helyszíneinek megerősítésén, működésén, a nemzeti identitás elmélyí- tésén munkálkodik. A zavartalan műkö- dés érdekében szerepet vállal a program felügyelőbizottságában, az eredménye- ket …, a program iránt tanúsított elköte- lezettsége, erőfeszítése, vezetői tapaszta- lata, hozzáértése nélkül nem érhettünk volna el ezeknek köszönhetően a nehéz pillanatokban is, a Szövetség képes volt meghozni a szakmaiságon, emberi tisz- tességen alapuló döntéseket… Emberi kvalitásainak, kifinomult diplomáciai érzékének köszönhetően számos, olykor egymásnak ellentmondó elképzelések- kel szemben is megtalálta az egyensúlyt, amely képes volt összehozni és megtar- tani a követendő célt, a programot.
Egy nem régen adott interjújában az oktatási program fenntartásáról így val- lott:

A csángók anyagi gyarapodása sokesetben nem vezet az anyanyelvük és a hagyományaik megőrzésére. Minden csángón külön lehet segíteni, egységében, közösségében már nehéz, ezért kell az ok- tatásra hangsúlyt fektetni. Feladatunk, hogy segítsük mindazokat a csángókat, akikben van akarat, és szeretnének vissza- térni kultúrájukhoz, hagyományaikhoz.
Életműve példaértékű, a minőséget teremtő anyanyelvű oktatás érdekében hosszú évtizedeken át elkötelezettséggel és önfeláldozással végzett munkája mél- tán vívta ki a szakma és emberi elisme- rést nemcsak szülőhazájában, hanem az egész Kárpát-medencében.”
Burus-Siklódi Botond
RMPSZ elnök

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.