Adatvédelmi feltételek

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány 2013 Pomáz Majoránna út 6. a továbbiakban (alapítvány), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét. (weboldal csango.eu, email: ammoa@csango.eu telefon:+36 20 564 7055)

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete(1) (Európai Parlament és a Tanács 2016/679.sz. rendelete) – a továbbiakban: GDPR előírásai figyelembe vételével, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 10.§-ban foglaltak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3.§. 9. pontjában, és a 7.§-ban meghatározottak alapján a Egyesületnél munkaviszonyban álló természetes személy (-ek) – továbbiakban: Munkavállaló - személyes adatainak kezelésére és védelmére, továbbá az alapítvány szerződéses jogviszonyaival kapcsolatos bizalmas adatokra, az adatkezelő fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

​Adatkezelési alapelvek

​Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntesen adott személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Ennek a nyilatkozatunknak az elolvasása után történő kapcsolatfelvételét az adatkezeléshez való hozzájárulásnak tekintjük.

​Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

​A kezelt személyes adatok:

a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljes körűek, és ha szükséges időszerűek legyenek;
c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

Az Európai Unió - tagállamaiba irányuló adattovábbítást:

​Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 

A személyes adatok köre: (kapcsolatfelvételre)

​Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, esetleg az adat céljához köthető igény (rendelés) adatai.

A keresztszülői státusz esetén az Alapítvány által rendelkezésre bocsátott jelentkezési nyomtatvány kitöltése esetén rögzített adatok.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őriztetjük meg. (az adatkezelő könyvelését megállapodás alapján külső szerv végzi)

​Adattovábbítás: pályázat munkahelyre, vagy az Alapítvámy tevékenységei körében történő megrendelés, kapcsolatfelvétel (keresztszülői státusz létesítése) esetén, vagy a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése esetén a tranzakció azonosító, továbbításra kerül az adatkezelő könyvelését végző részére. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a közzétett elérhetőségen lehet kérni.

Mik azok a sütik és kezelésük: 

​A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Egyesületünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 

Egyesületünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Egyesületünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

​A honlap számítástechnikai rendszere és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén, találhatók meg.

Az Alapítvány. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot:

b./megvédi a személyes adatot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
c) gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Tájékoztatjuk az igénybevevőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, az egyesületi protokolltól (e-mail, web, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy a személyes adat felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.  

Jogorvoslati lehetőségek:

​Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő címzett jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő Alaoítvény. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

​Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Az adatkezelő Alapítváby. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő Alapítváby. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő Alapítvány. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

​Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A szolgáltatáshoz érkezett levelek kezelése:

​Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a tájékoztatóban megadott módon kapcsolatba léphet a weboldalunkon megjelölt eléhetőségen

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Dr. Legeza László
kuratőriumi elnöke

 

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.